ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dnia 29 maja 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu starachowickiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 8, pkt 8a, pkt 8b oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1421 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren wchodzący w skład wymienionych poniżej obwodów łowieckich, zawierających się w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego – obwody łowieckie nr: 6,15, 16, 25, 26, 27, 41, 43, 65.

§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt określonym w § 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r. w ilościach podanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1, niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Starachowicach każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§ 4. Tusze dzików, pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze wskazanym w § 1, można przeznaczyć do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego, do punktu skupu lub do utylizacji.

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich wskazanych w § 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu starachowickiego.

§ 7. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2023r.

§ 8. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Starachowicach
Zbigniew Polak

 

Załącznik do Rozporządzenia nr 1/2023
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach
z dnia 29 maja 2023 r.

Wykaz obwodów łowieckich oraz liczba dzików do odstrzału sanitarnego na terenie powiatu starachowickiego w okresie od 1 czerwca 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 

Numer obwodu łowieckiego Liczba dzików do odstrzału sanitarnego
6  3
15 10
16 10
25 15
26 10
27 20
41 7
43 1
65 10
suma 86

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *