Deklaracja dostępności Strona internetowa PIW STARACHOWICE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piw.starachowice.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy strony spełniają minimalne progi współczynnika kontrastu
 • Kolory tła i pierwszego planu mają niewystarczający współczynnik kontrastu
 • Linki można odróżnić głównie na podstawie koloru
 • Nie wszystkie linki posiadają tekst
 • Nie wszystkie linki mają wyróżniające je nazwy
 • Brak jest głównego punktu orientacyjnego strony
 • Nie wszystkie elementy strony są zawarte w punktach orientacyjnych
 • Nie wszystkie elementy strony zawierają widoczny tekst

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Głodała
 • E-mail: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: +48 41 274 71 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach
 • Adres: ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
 • E-mail: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: 41 274 71 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach.

 1. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą korzysta wind osobowych znajdujących się na wprost wejścia głównego do budynku.
 2. Teren przed wejściem do budynku jest utwardzony.
 3. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą.
 7. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.