Zespół d/s pasz i żywienia zwierząt

tel 41 2747113
Lek. wet. Jerzy Młodzikowski starachowice.piw@wetgiw.gov.pl
Technik wet. Waldemar Potrzeszcz

Do zadań Zespołu do spraw pasz i żywienia zwierząt:

 • przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 882/2004, 1774/2002, 999/2001;78/2002;
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 882/2004, 1774/2002, 999/2001;78/2002;
 • realizowanie zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz; raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz; nadzorowanie nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze;
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005;
 • nadzorowanie nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;
 • nadzorowanie nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 1831/2003;
 • nadzorowanie nad obrotem paszami; aktualizowanie powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;
 • nadzorowanie nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002;
 • nadzorowanie nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1774/2002;
 • nadzorowanie nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby;
 • nadzorowanie nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego; sprawowanie nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego – stosowane do skarmiania zwierząt oraz materiału kat. II i III;
 • kontrolowanie gospodarstw hodowlanych w zakresie wykorzystania pasz leczniczych; organizowanie działań Inspektoratu w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • aktualizowanie list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji;
 • przygotowywanie projektów decyzji z nadzoru nad paszami, utylizacją, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego i higieną produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz kontrolowanie wykonania wydanych decyzji;
 • prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
 • nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach;
 • prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łączne z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie.