Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach poszukuje kandydatów do wykonania czynności.

KOMUNIKAT
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach poszukuje kandydatów do wykonania niżej wymienionych czynności w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2023.

Rodzaj czynności – lekarze weterynarii:

 • szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze;
 • sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami, lub konkursami zwierząt;
 • badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 • sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badanie mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 • pobieranie próbek do badań,
 • badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni,
 • przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Rodzaj czynności pomocniczych – personel pomocniczy:

 1. czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa;
 2. czynności pomocnicze mające na celu poskramianie zwierząt wykonywane w ramach programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 2. posiadanie tytułu technika weterynarii (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),
 3. doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt gospodarskich lub przyuczenie przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności,
 4. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 5. obowiązkowość,
 6. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 7. umiejętność obsługi programu VETLINK,
 8. posiadanie znajomości polskich oraz unijnych przepisów weterynaryjnych,
 9. posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 kwietnia 2004 roku oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Wymagane dokumenty i oświadczenia do wyznaczenia:

 1. odpis dyplomu,
 2. kopia świadectwa ukończenia technikum,
 3. kopia zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 4. kopia dokumentu wydanego przez lekarza weterynarii o przyuczeniu do wykonywania czynności pomocniczych w zakresie poskramiania świń,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 8. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania,
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarz weterynarii, technik weterynarii,
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty,
 12. aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 14. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 15. osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
 16. osoby zatrudnione na umowę o pracę:
  • aktualne zaświadczenie od pracodawcy o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za miesiąc kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi być co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu (od 1 stycznia 2023 roku),
  • kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
  • lekarze zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej – zgodę na wyznaczenie wydaną przez właściwego PLW,
 17. prawidłowo wypełnione zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenie – Załącznik nr 1,
 18. prawidłowo wypełnione Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – Załącznik nr 2,
 19. oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe – Załącznik nr 3.
 20. Prawidłowo wypełniony wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych – Załącznik nr 4.
 21. Podanie danych do wyznaczania – Załącznik nr 5.

 

Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnione są osoby, które składały w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach ww. dokumenty w latach ubiegłych.

Wyznaczenie osoby, która spełni wymagania formalne następuje z urzędu.

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumenty wraz z podaniem do dnia 24 listopada 2022 roku.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Adres na który należy składać dokumenty:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *