Zmiana obszarów: objętego ograniczeniami i ochronnego na terenie powiatu starachowickiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/773 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich  oraz w związku ze stwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w lesie w powiecie radomskim w okolicach miejscowości Piotrowe Pole, gm. Iłża, nastąpiła zmiana zasięgów poszczególnych stref:

 • obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) – wymieniony w część II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/773 :
  • w gminie Brody: teren w obrębie od granic z powiatem radomskim i ostrowieckim do drogi krajowej nr 9 oraz teren wzdłuż granicy z powiatem radomskim do drogi w Lipiu.
  • w gminie Mirzec: teren w obrębie od granic z powiatem radomskim i granicy z gminą Brody do drogi nr 744 (Tychów Stary – Starachowice) obejmujący miejscowości Małyszyn Górny, Małyszyn Dolny, Ostrożanka, Krzewa, Tychów Stary do drogi na Starachowice oraz Tychów Nowy od numeru 129a do 176.

W gminie Brody: teren w obrębie od granic z powiatem radomskim i ostrowieckim do drogi krajowej nr 9 oraz teren wzdłuż granicy z powiatem radomskim do drogi w Lipiu.

W gminie Mirzec: teren w obrębie od granic z powiatem radomskim i granicy z gminą Brody do drogi nr 744 (Tychów Stary – Starachowice) obejmujący miejscowości Małyszyn Górny, Małyszyn Dolny, Ostrożanka, Krzewa, Tychów Stary do drogi na Starachowice oraz Tychów Nowy od numeru 129a do 176.

 •  obszar ochronny (strefa żółta) wymieniony w część I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/773 :
  • pozostała część gminy Mirzec
  • pozostała część gminy Brody do drogi krajowej nr 42 (nie obejmuje miejscowości Jabłonna i Kuczów – teren od drogi nr 42 do granic z gminą Pawłów – strefa wolna)
  • cały teren gminy Wąchock

Pozostała część gminy Mirzec i cały teren gminy Wąchock.

Pozostała część gminy Brody do drogi krajowej nr 42 (nie obejmuje miejscowości Jabłonna i Kuczów – teren od drogi nr 42 do granic z gminą Pawłów – strefa wolna)

Obszarem wolnym od ASF pozostają tereny miasta i gminy Starachowice, gminy Pawłów oraz wymieniony powyżej obszar gminy Brody obejmujący miejscowości Jabłonna i Kuczów – od drogi nr 42 do granic z gminą Pawłów.
W związku z powyższym przypominam o zasadach jakie obowiązują w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w przypadku pozyskiwania mięsa świń i dzików na użytek własny oraz przemieszczaniu świń na obszarach objętych restrykcjami.

Ubój na użytek własny w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF jest dozwolony pod warunkiem, że:

 • świnie przebywają w gospodarstwie minimum 30 dni przed ubojem,
 • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu,
 • zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF:
  • na terenie obszaru zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) – obowiązkowo,
  • na terenie obszaru ochronnego (część I załącznika – strefa żółta) oraz objętego ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
 • zabrania się w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym (część I załącznika – strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) oraz obszarze zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

Bez zmian pozostaje obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii – minimum 24 godz. przed ubojem. Termin zgłaszania uboju zwierząt do ARiMR w strefach objętych ograniczeniami, wynosi on 48 godzin (2 dni) od zdarzenia.

Przemieszczanie świń  z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) jest dopuszczone  jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa  z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania.

 Mięso dzików odstrzelonych na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF :

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym (część I załącznika – strefa żółta), jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

 • punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
 • innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) oraz na obszarze zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) jest niezwłocznie, w całości, niewypatroszony  dostarczany do położonego na tym samym obszarze:

 • punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
 • innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

Próbki do badania w kierunku włośni powinny zostać pobrane dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Zabronione jest wysyłanie poza te obszary mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na:

 • obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika – strefa czerwona) – pomimo wyniku ujemnego na ASF, oraz
 • obszarze zagrożenia (część III załącznika – strefa niebieska) – pomimo wyniku ujemnego na ASF.

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I załącznika – strefa żółta) po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Jednocześnie informuję, że lekarzami uprawnionymi do przeprowadzania badania  przedubojowego i poubojowego świń na użytek własny z terenu powiatu starachowickiego są poniżej wymienieni lekarze weterynarii:

 • wet. Grzegorz Chmura vel Chmurzyński – tel.: 603311634
 • wet. Marcin Mandziak – tel.: 504687548
 • wet. Artur Wancerz – tel: 608487019

Poniżej przypominam adres zakładki na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnymi mapami obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/  celem przeprowadzenia szczegółowej analizy poszczególnych obszarów znajdujących się na terenie powiatu starachowickiego.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *