Ogłoszenie o naborze dla lekarzy weterynarii do czynności urzędowych z wyznaczenia w 2020r.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że otwiera nabór na 2020r. dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii , do czynności urzędowych na terenie powiatu starachowickiego na podstawie art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. :

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,
 9. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 10. pobierania próbek do badań,
 11. sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 12. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.
  1. Wnioski o zgłoszenie woli podjęcia czynności w drodze wyznaczenia wraz z załącznikami dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach oraz na stronie internetowej piw.starachowice.pl
  2. Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach w terminie do 30.11.2019r.
  3. Ocena złożonych wniosków oraz przydział wyznaczeń w dniach 03.12.2019-06.12.2019r.

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o wyznaczenie winny przedstawić dodatkowo:

Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii , badanie okulistyczne oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Szkolenie okresowe BHP na stanowisku roboczym
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia
 • Kopię zaświadczeń o aktualnym prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopię ukończenia specjalizacji , szkolenia.

 

Osoba ubiegająca się o wyznaczenie winna posiadać odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego , nie może korzystać z warunków preferencyjnych przy opłacaniu składek . Wysokość składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w gospodarce narodowej.

 

*zgodnie z rozporządzeniem MRiRW  z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z dnia 29.04.2004 r. nr 89, poz.860).

 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach  informuje, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: bhp.optimum@op.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  na podstawie:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, przepisów prawa zabezpieczeń społecznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • realizacji kontaktu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą (podać informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców jeżeli istnieją)  Pani/Pan jako osoba z którą współpracujemy, Pani/Pana pełnomocnicy; inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych;  podmioty, z usług których Administrator korzysta, m.in: podmiot świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; podmioty świadczące usługi serwisowe, aktualizacyjne, hostingowe oprogramowania informatycznego, za pomocą którego przetwarzane są  Pani/Pana dane osobowe; podmioty świadczące usługi obsługi prawnej
 5. W przypadku wyznaczenia Pani/Pana na Urzędowego Lekarza Weterynarii, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z umowy o wyznaczenie a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa – z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora. W przypadku odmowy wyznaczenia na Urzędowego Lekarza Weterynarii Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. W stosunku do danych na które Pani/Pan wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej


Pobierz wniosek o wyznaczenie do czynności w formacie Word

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *