Klauzula informacyjna – podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych
(kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzania moich danych?)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach, REGON: 299943250, NIP: 6641831666, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice (dalej: PLW).
Cele przetwarzania
(w jakim celu PLW przetwarza moje dane?)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PLW;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalnie do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
Podstawy prawne przetwarzania
(na jakiej podstawie PLW przetwarza moje dane?)
Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych określone zostały w:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

Ponadto dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych tj:

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 poz. 36),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z2017r. poz. 1257),
 • Ustawy z dnia 76 czerwca 1974 r. Kodeki Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917),
 • Ustawy z dnia 11 marca 2004. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. Uz 2017 r. poz. 1855),
 • Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242),
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017poz. 149),
 • Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546),
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),
 • Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453);
 • Ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. poz. 519),
 • Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077),
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
Okres przechowywania danych
(jak długo moje dane osobowe będą w bazie danych prowadzonej przez PLW?)
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Odbiorcy danych
(kto będzie miał dostęp do moich danych?)
Oprócz PLW i pracowników Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Starachowicach posiadających stosowne upoważnienia, Pani/Pana dane będą udostępniane w razie potrzeby podmiotom współpracującym ze Powiatową Inspekcją Weterynaryjną przy realizacji powierzonych jej zadań. Udostępniania Pani/Pana danych następuje na podstawie stosownych upoważnień lub umów o powierzenie danych, gwarantujących bezpieczeństwo Pani/Pana danych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
(do czego mam prawo w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować w formie listownej na adres PLW wskazany powyżej, lub elektronicznej na adres e-mail:
Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach nie będzie wykonywał na Pani/Pana danych czynności związanych z zautomatyzowanym przetwarzaniem danych i profilowaniem (wysyłanie spamu i newslettera).
Przekazywanie danych do innych krajów wspólnoty lub poza obszar UE PLW nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastąpi to na Pani/Pana wniosek lub obowiązek taki wynikał będzie z przepisów prawa krajowego, lub międzynarodowego.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *