Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku w PIW Starachowice

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W STARACHOWICACH

Starachowice, dnia 21 października 2021 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU
w
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w STARACHOWICACH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zgodnie z § 7 ust.1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004 z późn. zm.) informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży :

 

Nazwa składnika majątku ruchomego Numer inwentarzowy Ilość Rok nabycia Uwagi na temat stanu technicznego Wycena
Kserokopiarka NASHUATEC 3715 VIII 80/803—2 poz.1 1 1999 zużyty 50,00

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty, o których mowa powyżej, należy składać do 28 października 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Radomska 29
27-200 Starachowice

Oferty można składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach w godzinach 7.30-15.30

lub mailowo na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Radomska 29
27-200 Starachowice

Oferty można składać w  sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach w godzinach 7.30-15.30 lub mailowo na adres: starachowice.piw@wetgiw.gov.pl

 

Oferta powinna zawierać :

  • Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (dokładny adres zamieszkania),

Natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek -nazwa, adres i siedzibę , a także telefon kontaktowy:

  • Wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem nazwy składników;
  • Oświadczenie, że zapoznał się ze stanem składników majątku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • Oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

(wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1)

W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących nabycia tego samego składnika majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach dodatkowo przeprowadzi aukcje, pomiędzy tymi osobami.

Powiatowy inspektorat Weterynarii w Starachowicach zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (całej lub części) bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat składników rzeczowych majątku ruchomego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach pod numerem telefonu 41 2747113

Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać w dniach 21.10 – 28.10.2021 r. , w godzinach 8.00-14.00 w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zakupione składniki majątku ruchomego zostaną wydane po dokonaniu wpłaty przelewem na rachunek bankowy sprzedającego nr 25 1010 1238 0856 9022 3100 0000

Jeżeli w/w składniki majątku ruchomego nie zostaną sprzedane, zostaną fizycznie zlikwidowane.

Informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach oraz na stronie internetowej: www.piw.starachowice.pl.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Starachowicach
Zbigniew Polak

ZAŁĄCZNIK NR1 – Formularz ofertowy

Pobierz dokument Word
Wyświetl w nowej zakładce

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *