Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny (RHD) – to handel detaliczny polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Pobierz ulotkę informacyjną dotyczącą Rolniczego handlu detalicznego

Pobierz dokument PDF


Rejestracja RHD

Producenci rolni którzy chcą zarejestrować działalność w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego powinni w terminie 30 dni przed zamiarem rozpoczęcia w/w działalności złożyć wniosek o wpis do rejestru do:

 • właściwego powiatowego lekarza weterynarii – w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zwierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej)
 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w przypadku żywności pochodzenia niezwierzęcego

Więcej informacji można przeczytać na stronie Głównego Inspektoratu weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny

Warunki prowadzenia RHD

 Wymagania RHD

 • Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności są następujące:
 • Produkowana żywność nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego
 • Mięso oferowane do sprzedaży w ramach RHD musi pochodzić od zwierząt poddanych ubojowi w zakładzie zatwierdzonym.
 • Produkcja w ramach RHD musi odbywać się w sposób wykluczający zagrożenie dla konsumenta z zachowaniem podstawowych zasad higieny.
 • Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny).
 • Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.
 • Sprzedaż konsumentowi końcowemu może odbywać się wyłącznie:

a) na terenie gospodarstwa, w którym produkty te zostały wytworzone

b) w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu

 • W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

a) napis „rolniczy handel detaliczny”

b) dane obejmujące:

– imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

– adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

– weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

 • Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny jest zobowiązany prowadzić i przechowywać dokumentację w zakresie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach RHD, zawierającą następujące informacje:

a) numer kolejnego wpisu;

b) datę zbycia żywności;

c) ilość i rodzaj zbytej żywności.

Warunki prowadzenia działalności określono w przepisach:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 5 grudnia 2016 r., poz. 1961),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).

Należy przestrzegać wymagań określonych w:

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *