Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Do zadań Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych w miejscach utrzymywania i przebywania zwierząt w celu wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej, pobieranie i wysyłanie prób do celów diagnostycznych w ramach urzędowo prowadzonych badań laboratoryjnych w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym badań monitoringowych i kontrolnych;
 • nadzorowanie i prowadzenie czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w miejscach ich utrzymywania i przebywania, w tym w ogniskach chorób, a w szczególności nadzorowanie wykonywania nakazów i zakazów Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach;
 • prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łącznie z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie;
 • przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu;
 • załatwianie spraw oraz sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami;
 • gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontrolowanie we wszystkich miejscach prowadzenia działalności nadzorowanej spełniania i bieżącego przestrzegania wymagań weterynaryjnych określonych dla poszczególnych rodzajów działalności nadzorowanej;
 • kontrolowanie wprowadzania do obrotu i umieszczania zwierząt na rynkach wspólnotowych, rynku krajowym i rynkach państw trzecich w zakresie handlu, importu i eksportu;
 • prowadzenie rejestru podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym;
 • kontrolowanie wykonywania czynności w zakresie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, badania zwierząt w obrocie, koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego w ramach wyznaczeń lekarzy wolnej praktyki przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • kontrolowanie środków transportu żywych zwierząt w zakresie ich zgodności z przepisami o ochronie zwierząt;
 • kontrolowanie w gospodarstwach przestrzegania minimalnych warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich ( dobrostan zwierząt);
 • nadzorowanie i prowadzenie czynności w zakresie realizacji krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych i zoonoz ( ch. Aujeszkyego u trzody chlewnej, niektórych serotypów salmonelli u drobiu, choroby niebieskiego języka u bydła i owiec i innych);
 • kontrola siedzib stad w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz oraz gospodarstw w zakresie wzajemnej zgodności, prowadzenie raportów oraz współpraca z Biurem Powiatowym oraz Oddziałem Regionalnym ARiMR;
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem materiału biologicznego;
 • kontrolowanie wymogów weterynaryjnych w punktach kopulacyjnych zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad stadami zarodowymi i reprodukcyjnymi zwierząt oraz uczestniczenia w ich uznawaniu;
 • przygotowywanie projektów decyzji z prowadzonego nadzoru oraz kontrolowanie wykonania wydanych decyzji;
 • nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach.