Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

  Do zadań Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy:

 • kontrolowanie w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach, punktach skupu, sprzedaży i odbioru, środkach transportu żywności oraz we wszystkich innych miejscach prowadzenia działalności nadzorowanej spełniania i bieżącego przestrzegania wymagań weterynaryjnych określonych dla szeroko rozumianej produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wprowadzania ich do obrotu na rynek wewnątrzkrajowy ( w tym w ramach sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej), do handlu na rynki wspólnotowe i na rynki państw trzecich przez podmioty zajmujące się:
 • ubojem zwierząt rzeźnych,
 • rozbiorem i przetwórstwem ich mięsa,
 • produkcją mięsa mielonego i produktów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej,
 • skupem zwierząt łownych;
 • pozyskiwaniem, odbiorem, sprzedażą i przetwórstwem mleka surowego, ryb, jaj konsumpcyjnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także ich przechowywaniem, przepakowywaniem i transportem;
 • kontrolowanie zaopatrywania produktów pochodzenia zwierzęcego w wymagane dokumenty weterynaryjne, w szczególności w handlowe dokumenty identyfikacyjne, świadectwa zdrowia i inne oraz przestrzegania wymagań w zakresie znakowania i pakowania tych produktów;
 • kontrolowanie warunków, trybu i realizacji kontroli wewnętrznej w zakładach produkcyjnych, w tym przestrzeganie zasad i funkcjonowania systemu kontroli HACCP;
 • kontrolowanie prawidłowości sposobu badania przed – i poubojowego zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz postępowania z rybami, jajami konsumpcyjnymi, gotowymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, powstającymi przy produkcji i pozyskiwaniu żywności oraz nadzorowanie prawidłowego sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa zwierząt rzeźnych, w tym dzienników badania;
 • prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łączne z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie;
 • przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
 • gromadzenie i przekazywanie informacje dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pobieranie prób do badań laboratoryjnych w ramach urzędowych badań monitoringowych i kontrolnych surowców i produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i zapewnienia jej właściwej jakości zdrowotnej;
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (w zakresie działania Zespołu) oraz ewidencji terenowych obwodów badania zwierząt i mięsa;
 • koordynowanie badań substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach, wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia i środkach żywienia zwierząt na terenie powiatu oleskiego;
 • kontrolowanie szczegółowych warunków weterynaryjnych w podmiotach akwakultury;
 • nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach.